Algemene Voorwaarden van Nail Solutions

Bij het aangaan van een persoonlijk, telefonisch of per e-mail gemaakte afspraak met Nail Solutions gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. 

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nail Solutions en de cliënt waarop Nail Solutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Inspanningen 

Nail Solutions zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nail Solutions zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van wijziging of aanvulling van de behandeling. 

3. Afspraken 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nail Solutions melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nail Solutions 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Nail Solutions de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Nail Solutions moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

4. Kosten en Betaling 

Nail Solutions vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio. Alle prijzen zijn inclusief btw. Nail Solutions vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. 

5. Persoonsgegevens & privacy 

De cliënt voorziet Nail Solutions vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nail Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nail Solutions noteert deze gegevens op een klantenkaart. Nail Solutions behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming persoonsgegevens. 

6. Geheimhouding 

Nail Solutions is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nail Solutions verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid 

Nail Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nail Solutions is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nail Solutions is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie 

Nail Solutions geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. De garantie vervalt indien: – De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio. – De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt. – De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten op opzettelijk afgebroken. – De cliënt andere producten dan door Nail Solutions geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels. – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd. Tevens vervalt de garantie bij verkeerd gebruik, zwangerschap, medicijngebruik, ziekte, slechte thuisverzorging en plaatsing van kunstnagels bij cliënten onder de 18 jaar. Er kan geen garantie worden gegeven bij nagelbijters.

9. Beschadiging & diefstal 

Nail Solutions heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nail Solutions meldt diefstal altijd bij de politie. 

10. Klachten 

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of product dan moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, gemeld worden aan Nail Solutions. Nail Solutions moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Nail Solutions de behandeling opnieuw verrichten zoals overeenkomen. Indien Nail Solutions en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of een mediator. 

11. Copyright 

Indien Nail Solutions een voorbeeld toont van een aan te brengen nagel ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nagels berust bij Nail Solutions. Indien de cliënt de aangebrachte nagels laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nail Solutions. Nail Solutions mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen. 

12. Behoorlijk gedrag 

De cliënt dient zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen en sociaal aanvaarbare omgangsnormen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nail Solutions het recht de cliënt de toegang tot de studio te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

13. Recht 

Op elke overeenkomst tussen Nail Solutions en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.